Rökgas

Garantera en rökgasfri arbetsmiljö

 

Kirurgisk rök är en hälsorisk för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och ska filtreras och evakueras bort. Kirurgisk rök uppstår vanligen vid skärning med diatermi- och laserapparatur. De ultrafina partiklar som bildas och sprids i luften är toxiska och kan innehålla t ex. levande och döda cellfragment, gasformiga kemiska föreningar, mutagent och carcinogent material, bakterier och virus.

Det är mycket viktigt att rökgasen evakueras ut ur operationsrummet istället för att filtreras och återföras. Luftkvalitén blir markant bättre (något som uppmärksammas, t ex i studien ScienceDirect EJSO 35 (2009) 780-784) – för personalens och patienternas bästa.

De skadliga effekterna av kirurgisk rök är många och väldokumenterade. Läs mer här.

I USA diskuteras denna fråga mycket och bland annat National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) och Association of periOperative Registered Nurses (AORN) har rekommendationer.

Många artiklar har också skrivits på temat, bl. a. länk

I Sverige har Riksförbundet för Operationssköterskor givit ut rekommendationer: Läs mer här.

Det finns även en ny internationell standard, ISO 16571, för rökgasevakuering.

Medicvent erbjuder ett integrerat utsug av kirurgisk rök vid laser och diatermi som självklart uppfyller den nya standarden. Luften sugs ut ur operationssalen. Med Medicvents utsug är evakuering av rökgas effektivt, enkelt och stör inte operationen.

För mer information om produkter inom rökgas, se produktsidorna:

Rök från 1 gram värmedestruerad vävnad av diatermi har jämförbara mutagena värden motsvarande rök från 6 cigaretter. Röken är också frän och illaluktande vilket kan irritera luftvägar och ögon samt ge upphov till huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar.